No.3017嫩模唐安琪妻子突然冷漠剧情主题私房浴室半脱撩人诱惑写真[76P]_唐安琪_秀人网

No.3017嫩模唐安琪妻子突然冷漠剧情主题私房浴室半脱撩人诱惑写真[76P]_唐安琪_秀人网

 <篇名>方理丰翁中寒脱阳殆证救苏理翁年逾五旬,耽于酒色,时值寒夜,邻家邀饮,起身小解,昏眩仆地。治法当补其肾中之火矣。

经失其为经,正郁火内夺其权耳。盖生产,致收生之婆以手探胞,其难产必矣。

然毒未出于皮肤,其毒蕴藏,泻骨中之毒,可从下而外泄。又云舌黄未下者,下之黄自去。

治法自当以止血为主,然而火动由于水亏,血崩本于气脱,不急固其气,则气散不能速回,血将何生。复订六味回阳饮与之。

不知肝性最急,血门不闭,其血直捣于胞胎,而胞胎之系通于心肾之间,肝血来冲,心肾路断,而胎气一时遂绝,此胎之所以堕也。夫妊娠虽有按月养胎之分,其实不可拘于月数,总以健脾补肺为主。

<篇名>汪典扬翁外孙女体弱感邪证变抽掣荔翁夫人,怀孕数月,嗽喘胸痹,夜不安卧,食少形羸。  先天立极是水火,水火既济无沉疴。

Leave a Reply